Fundacja INNPLUS realizuje projekt z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Edukacja


Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji wraz z partnerami z Polski, Grecji i Norwegii realizuje projekt pt. "Opracowanie i wdroz?enie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umieje?tnos?ci zawodowych ucznio?w Zespołu Szko?ł Technicznych w Czartajewie we wspo?łpracy z lokalnymi przedsie?biorcami". Celem projektu jest opracowanie skutecznego systemu organizacji praktyk zawodowych w szkole z wykorzystaniem platformy obsługi staz?y zawodowychopartej o internetowa? platforme? szkoleniowo- ewaluacyjna?. Waz?ne z punktu widzenia celu projektu be?dzie jak najlepsze dostosowanie rezultato?w do oczekiwan? rynku pracy, moz?liwos?ci organizacyjnych szkoły oraz wymagan? stawianych przez odpowiednie ustawy i rozporza?dzenia, w tym podstawe? programowa? kształcenia w Technikum. Eksperci Fundacji wspierają Beneficjenta i wraz z pozostałymi partnerami wspólnie opracowują rezultaty pracy intelektualnej, które doprowadzą do zbudowania nowoczesnego systemu organizacji praktyk dla uczniów 8 kierunków kształcenia. Nowoczesne narzędzie w formie Interaktywnej Platformy Edukacyjnej wspomoże i ubogaci proces kształcenia w ww. placówce edukacyjnej. 


O kolejnych etapach projektu i opracowanych rezultatach będziemy informować na bieżąco.