Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej"> INNPLUS

Fundacja realizuje projekt w ramach KSOW

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji realizuje operację Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.


Celem operacji jest 


Przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwi dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.


W ramach operacji planowane jest zrealizowanie następujących działań:


- przygotowanie platformy internetowej w formule e-learning z komponentem GIS,


- przygotowanie materiałów dydaktycznych z pytaniami testowymi,


- przygotowanie danych testowych GIS na potrzeby szkoleń w warunkach rzeczywistych,


- przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla grupy bazowej, 


- przeprowadzenie szkolenia w konwencji webinarium,


- przeprowadzenie konferencji upowszechniającej, 


- przygotowanie strony internetowej,


- publikacja informacji w portalu i czasopiśmie branżowym w obszarze rolnictwa.


 


Rezultaty projektu:


 


- platforma internetowa w formule e-learning z komponentem GIS,


- materiały dydaktyczne dotyczące systemów informacji przestrzennej GIS,


- szkolenia stacjonarne i wirtualne z materiałów dydaktycznych oraz narzędzi GIS,


- konferencja upowszechniająca,


- strona internetowa projektu,


- prezentacja wyników w pismach branżowych,


- rozwój społeczeństwa cyfrowego w obszarze zastosowania narzędzi GIS,


- zwiększenie świadomości rolników i doradców w obszarze zarzadzania gospodarstwem metodami rolnictwa precyzyjnego,


- zwiększenie popytu na dostęp nowoczesnych technik zarządzania gospodarstwem i łanem upraw.


Grupa docelowa:


Operacja skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do:  • Gospodarstwa rolne powyżej 10 ha gruntów rolnych,

  • Producenci nawozów sztucznych oraz ich główni dystrybutorzy,

  • Producenci nasion oraz ich główni dystrybutorzy,

  • Ośrodki doradztwa rolniczego ? doradcy rolni państwowi i prywatni,

  • Producenci maszyn rolniczych oraz ich główni dystrybutorzy,

  • Producenci urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych,

  • Stacje chemiczno ? badawcze,

  • Szkoły rolnicze,

  • Uczelnie wyższe rolnicze i Instytuty naukowo badawcze,

  • Administracja rządowa i samorządowa.


?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Odwiedź portal KSOW ? www.ksow.pl


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich